1 -کلیات امنیت در فناوری اطلاعات  

2- جنگ نرم

3- آشنایی با جنگ نرم-جنگ سایبری

4- مبانی جنگ نرم و ریشه یابی آن در تهاجم فرهنگی

5- بصیرت و عصر جنگ نرم

6- قدرت نرم، فرهنگ و امنیت 

7- عملیات روانی و رژیم صهیونیستی

8- جنگ نرم از دیدگاه قرآن

9- جنگ نرم در همین نزدیکی