به مسلخ کشیدن نفس وشکوفایی ایمان ویقین ،وتسلیم در برابرمعبود،برهمکاران محترم وتمامی مسلمانان جهان مبارک باد

                                     گروه دفاعی ناحیه 4