بسمه تعالی

جلسه گروه دفاعی


زمان :

شنبه 93/7/26 ساعت 15/30

مکان :

مرکز گروه های درسی چمران 

موضوع جلسه :

1- اعلام برنامه گروه برای سال جاری

2- هماهنگی برگزاری ساعات تجمیعی

3- تشکیل کار گروه ها جهت تهیه محتوای الکترونیک