به نام خدا
غدیر یعنی رساندن، امانت را به اهلش..
غــدیر یعنی سپردن ، ولایت را به اهلش..
غــدیریعنی ستاندن، خــلافت را زغصبش..
غدیر یعنی بستن، علی را، دل به عشقش..


خداوندا در این عیدالله اکبر توفیقمان ده غدیری شویم چون زهرای
عـلی
                    

مجید جمالی