بسمه تعالی

دومین جلسه گروه دفاعی

زمان :

شنبه 93/9/8 ساعت 15/30

مکان : 

مرکز گروه های درسی چمران

موضوع جلسه :

1- هماهنگی جهت برگزاری امتحانات نیمسال اول 

2- سخنرانی