بسیج

برای جوانان، شور آفرین است

برای دوستان، امید آفرین است،

و برای دشمنان بیم آفرین است.
مقام معظم رهبری


پنجم آذر ماه
 
یاد آوررشادتهای شیر مردانی از جنس
 
بسیج است که حماسه هشت سال دفاع مقدسشان 
 
نام ایرانی و بسیجیش 

را در تمامی دورانها جاودانه کرد 
  
هفته بسیج 

بر تمامی دریا دلان

 بسیجی
 
گرامی باد