با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با گروه درس آمادگی دفاعی دفتر تالیف کتاب های درسی، کتاب راهنمای معلم پایه سوم راهنمایی سابق (قابل دسترسی به آدرس: http://www.chap.sch.ir/books/1687)

برای کتاب درسی آمادگی دفاعی پایه نهم قابل استفاده همکاران خواهد بود و به زودی جزوه مکمل کتاب درسی پایه نهم نیز بر روی سایت  قرار خواهد گرفت.