کتاب راهنمای معلم  آمادگی دفاعی دوم متوسطه 
در فایل ضمیمه قابل دسترسی می باشد.