اولین کارگاه توانمند سازی درس آمادگی دفاعی در تاریخ

94/9/29با حضور همکاران گرامی در آموزشگاه راضیه

به شرح ذیل برگزارگردید

1/تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید

2/ تشکر از حضور همکاران توسط سرگروه 

3/توضیحات در مورد نحوه تدریس درس آمادگی دفاعی

4/استفاده از تجربیات همکاران در امر تدریس

5/ارائه مطالبی در مورد پدافند غیر عامل

6/پاسخگویی به سوالات همکاران