میلاد مسعود پیامبر رحمت

 محمد مصطفی صلوات ا... علیه

و سبط گرامیش صادق آل محمد


بر تمامی مسلمانان و شیعیان

تهنیت باد