اطلاعیه

کارگاه توانمند سازی تدریس آمادگی دفاعی

بااحترام به اطلاع می رساند

دومین کارگاه توانمند سازی تدریس درس آمادگی دفاعی

باموضوع جنگ نرم

روز یکشنبه مورخ 94/11/18

رأس ساعت 15:30

در مرکز گروههای درسی (چمران)برگزار می شود .