بسمه تعالی

متمرکز نمودن ابلاغ آمادگی دفاعی متوسطه اول و دوم در                      سال تحصیلی ۹۶-۹۵

سرگروه های محترم  توجه فرمایند در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ساعت درس آمادگی دفاعی در پایه نهم ۲ ساعت و پایه دهم ۳ ساعت تئوری در هفته خواهد بود. از طرفی صدور ابلاغ دروس مشترک متوسطه اول و دوم براساس دستورالعمل ساماندهی زمان آموزش سال گذشته الزامی است یعنی ۵ ساعت آمادگی دفاعی متوسطه اول و دوم می بایست برای یک دبیر صادر گردد.