بسمه تعالی

جلوگیری از صدور ابلاغ های۲یا چند ساعته درس 

آمادگی دفاعی برای دبیران غیر مرتبط

برای جلوگیری از صدور ابلاغ های ۲ یا چند ساعته درس آمادگی دفاعی برای دبیران غیر مرتبط به نحوی برنامه ریزی فرمایید که در نیمه اول اردیبهشت سال ۱۳۹۵ کمیته هماهنگی و پشتیبانی استان تشکیل گردد و موضوع صدور ابلاغ متمرکز متوسطه ۱ و ۲ در آن کمیته طرح، تصویب و الزامات اجرایی آن پیش بینی گردد و با معاونت آموزش متوسطه نیز هماهنگی های لازم به عمل آید .