پیامبر(ص)  فرمودند:


اگر خداوند متعال یک فرد را به دست تو هدایت کند


از دنیا و آنچه در آن است مهمتر و پرارزش تر است.


معلم کیمیای جسم و جان است

مــعلم رهنمای گمرهان است

شـده حک برفرازقله ی عشق

معلم وارث پیغــــمبران است
معلم روز نیست که یادش را گرامی بداریم

گرانقدریست که روزی را بهانه میکنیم تا

شاید سپاسش گویم