بسمه تعالی


آغاز سال تحصیلی جدید وشکفتن غنچه های تعلیم 

و تربیت ،  همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس را 

گرامی می داریم


                            گروه آمادگی دفاعی