بسمه تعالی  

  قابل توجه دبیران آمادگی دفاعی پایه نهم ودهم


اولین گردهمایی تخصصی گروه آمادگی دفاعی ناحیه 4  

ر وز چهارشنبه  95/8/5  راس ساعت 15 

درمحل دبیرستان فرهنگیان (تیزهوشان سابق ) واقع در خیابان عسگریه فرسان شمالی برگزار خواهد شد.

شرکت تمامی همکاران دراین جلسه الزامی است

گروه آمادگی دفاعی