بسمه تعالی

فراخوان کشوری ارسال مقاله برای درج در سالنامه الکترونیکی گاد


موضوع :طراحی آموزشی ( طرح درس روزانه ) از درس 4 کتاب دفاعی پایه نهم


دانلود لینک نمونه طرح درس همراه با نمونه خام


ضمنا قبلا شیوه نامه تهیه مقاله را مطالعه کنید


لینک دانلود شیوه نامه