بسمه تعالی


بدین وسیله به اطلاع همکارانی  که امسال ابلاغ


 تدریس درس آمادگی را دارند،می رسانم که

 

 دوره ضمن خدمت 8 ساعته آمادگی دفاعی ،


روز یکشنبه مورخ 95/8/23  و سه شنبه 95/8/25 

 

ساعت 14   در مدرسه شهید اژه ای واقع در میدا ن طوقچی،


برگزار می شود.