حماسه ایثار مردم اصفهان  در 25 آبان سال 1361، مصداق دیگری از سرافرازی در امتحانات الهی است. در آن  روز عظیم، مردم اصفهان همزمان با تشییع 370 شهید، هزاران نفر دیگر از جوانان رشید خود را راهی جبهه ها کردند و نماد برجسته ای از ایثار و سرافرازی آفریدند.       (مقام معظم رهبری)