بسمه تعالی

شیوه نامه مقاله آسیب شناسی اردوی راهیان نور (حتما مطالعه شود) 


 

-مقاله شامل چکیده ، مقدمه ، کلمات کلیدی،  آسیب شناسی ونقاط ضعف ، نتیجه گیری و ارائه راهکارها، مراجع

-متن در قالب word ارسال شود.

-اندازه صفحات  دراندازه 4 A و حدود بالا ، پایین ، چپ ، راست به ترتیب  2،2/5 ،و2 باشد

-قلم مورد استفاده  نازنین و اندازه قلم برای  متن 14 و اندازه قلم برای عنوان 16 و اندازه قلم برای زیرنویس ها 11 باشد.

- فاصله سطرها   Singleباشد.

-مقاله حداکثر در شش صفحه تنظیم  شود.

-رفرنس  داخل متن باید به شیوه ( نام خانوادگی مولف ، سال : ص ) (قهرمانی ، 1394: 14) باشد.

-در قسمت مراجع باید به شیوه زیر عمل کنید.

-نام خانوادگی مولف ؛ نام(سال ) عنوان کتاب ، مترجم ، ناشر ، محل انتشار ، جلد، چاپ .

-نام خانوادگی مولف ؛ نام(سال ) عنوان مقاله ، نام کامل مجله ، شماره  دوره یا جلد ، شماره مجله ، شماره صفحات.

-نام خانوادگی مولف ؛ نام(سال ) عنوان مقاله در اینترنت، قابل دسترسی در (آدرس سایت مورد نظر)

-به مقالاتی که صرفا از سایت های عمومی یا وبلاگ استفاده شود امتیازی تعلق نمی گیرد.

-حداکثر ارسال آثار شما تا تاریخ 28 دی ماه95 وبه آدرس ِDefaei_mo@isfedu.ir  می باشد.

-در صفحه اول مشخصات کامل زیر ذکر گردد:

ذکر نام خدا ، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی ، سمت ، محل خدمت، دبیرستان ، کدپرسنلی ، تلفن همراه،

 آدرس ایمیل نویسنده

گروه آمادگی دفاعی استان اصفهان