بسمه تعالی

گروه آمادگی دفاعی ناحیه 4 برگزار می کند :

   همایش   "رویکرد صحیح مواجهه با رسانه ها (سواد رسانه )واصلاح الگوی مصرف رسانه ای "

گروههای شرکت کننده در این همایش :

-آمادگی دفاعی 

-  تفکر وسواد رسانه 

-معاونین پرورشی

 سخنران :جناب آقای هاشمیان (مدرس کمیته فرهنگ رسانه ای شهرداری اصفهان)

زمان :دوشنبه 96/2/4     

 مکان :خ پروین - خ تالار -  کوی ایمان - دبیرستان دخترانه شاهد 44