همایش فوریت های پزشکی و برگزاری نمایشگاه آثار دست سازه دانش آموزان

گروه آمادگی دفاعی استان اصفهان درنظر دارد همایش فوریت های پزشکی را با همکاری مرکز اورژانس 115(فوریت های پزشکی)برگزار نماید.


از کلیه دبیران آمادگی دفاعی استان اصفهان دعوت می شود در این همایش شرکت نمایند.


گواهی شرکت درهمایش بعنوان فعالیت فوق برنامه دبیران در ارزشیابی ،صادر می گردد..


همزمان با همایش، نمایشگاهی از  دست  سازه های دانش آموز ان  نیز برگزار خواهد شد و بهترین


دست سازه انتخاب  می شود کلیه نواحی ومناطق دست سازه های دانش آموزان را


صبح چهارشنبه در مرکز شهید چمران آورده  تا در محل نمایشگاه قرار دهند.


شرکت کنندگان :دبیران آمادگی دفاعی متوسطه اول و دوم استان اصفهان


زمان:بیستم اردیبهشت 96 ساعت 15 الی 18


مکان :خیابان سروش چهارراه عسگریه ،سالن اجتماعات شهید چمران ناحیه چهار اصفهان