آغاز بازگشت پیروزمندانه آزاداگان غیور به میهن عزیزمان مبارک 
ای از قفس رها شدگان  ،  طائران قدس
برطرف این شکوفه گلستان خوش آمدید