برنامه گردهمایی تخصصی گروه آمادگی دفاعی استان  سال تحصیلی 97-96

ردیف

تاریخ

موضوع

ساعت

مکان

1

96/8/24

مجمع اول:  
امداد و کمک های اولیه
سخنران: آقای عابدی مدرس فوریت های پزشکی

17:30-15:30

سالن اجتماعات مرکز تحقیقات استان اصفهان

2

96/12/12

مجمع دوم:
سخنرانی علمی " پدافند سایبری "
سخنران: آثای دکتر رضایی  مدرس دانشگاه

17:30-15:30

سالن اجتماعات مرکز تحقیقات استان اصفهان