کامل ترین بانک سؤالات استاندارد 

 ازکتاب  سال دهم درادامه مطلب.... 
  

  ** سؤالات صحیح - غلط
1-سوراخ شدن لایه ی ازن امنیت منطقه ای رابرهم می زند.

 2-علت افزایش دشمنی بین کشورها،تفسیر قوانین بین المللی توسط قدرتهای بزرگ،به نفع خودشان است.

 3-نبود جنگ الزاماً به معنای بودن صلح است.

4-همه تهدید های داخلی منشأ داخلی دارند.

5-کوچک شمردن دشمن و بزرگ تصور کردن خود یکی از راه‌های شکست دشمن می‌باشد.

6-هر گاه کشوری بتواند فقط از نظر داخلی به همۀ تهدیدات در ابعاد مختلف پاسخ دهد به امنیت پایدار رسیده است.

7-بسیج در فرهنگ لغات به معنی جهاد، آمادگی، آمادۀ سفر شدن، آماده ساختن نیروی نظامی برای جنگ است.

 8-توجه به خواست و نظر مردم از آسیب‌های بسیج و انقلاب اسلامی می‌باشد.  

9-بسیج یک سازمان نظامی است که فقط درزمان جنگ ودفاع کاربرد دارد.

10- یکی از اهداف تشکیل بسیج حفظ دستاوردهای انقلاب است.

11-"بندگی از روی آزادگی نه ازروی ترس "معنای عدالت خواهی بسیجیان است.

12- واژه تفکر بسیجی اولین بار توسط امام خمینی(ره) بکار گرفته شد.

13-منافقین قبل از پذیرش قطعنامه ی 598 ،به ایران حمله کردند.

 14-تلفات سنگین دشمن در عملیات کربلای 5 سبب اصلاح قطعنامه های شورای امنیت شد.

15-حمایت استکبارجهانی ودیگر کشورها از عراق سبب شعله ور کردن آتش جنگ شد.

16-سلطه گران جهانی فقط با حمایت مالی صدام را تقویت کردند.

17- در جنگ ایران وعراق ،آمریکا با حمله به سکوهای نفتی ایران بطور مستقیم وارد جنگ شد.

18-عملیات والفجر 8 به منظور تنبیه متجاوزین بعثی صورت گرفت.              

19- ایجاد رضایت در ملت نسبت به حکومت کشور خود از اهداف جنگ نرم است.  

20-ازراههای مقابله با جنگ نرم پایبندی به ارزشهای دینی واخلاقی است.

21- ویژگی جنگهای نسل چهارم استفاده ی گسترده از فناوری ارتباطات واطلاعات است.

22-جنگهای چریکی ونامنظم در مناطق جنگی جنوب تحت فرماندهی شهید چمران انجام میگرفت.

 23-درشب پنجم ماه قمری قوس خارجی ماه به سمت مشرق است .


 **سؤالات زیربه فرم "صحیح-غلط" هستند.دور کلمۀصحیح دایره بکشید.


 1-- در جنگ نرم مهاجمان به گونه ای عمل می کنند که طرف مقابل ( با اختیار  بدون اختیار) خود ،کاری را انجام دهد که مهاجمان در انتظار آن هستند.  

2-- جنگ نرم عبارتست از هرگونه اقدام روانی که قصد دارد (با استفاده  بدون استفاده) از زور و اجبار اهداف خود را محقق کند.

3-جنگ نرم تردید آفرین ( نیست  است)   جنگ نرم پایدار و بادوام ( است  نیست).

4- هرنوع دفاعی که (با استفاده – بدون استفاده) ازتجهیزات نظامی انجام شود دفاع یا پدافند عامل نامیده می شود.

5- یکی از نکات بسیارمهم حمل مصدوم اینست که (باید – نباید) مصدومی را که آسیب شدیدی دیده وبدحال است فورا حرکت دهیم.


 ** سؤالات تکمیل کردنی


1-عدم وجود امنیت ..........نامیده میشود.

2-ساده ترین تعریف از تهدید عدم وجود ...........است.

3حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس ،امنیت .............را به خطر می اندازد.

4- به وضعیتی که درآن ارزشهای حیاتی جامعه از داخل وخارج به خطر بیفتد،...........می گویند

5-گسترش قانون گریزی نمونه‌هایی از ............ محسوب می‌شوند.

6- مثال "بمباران مراکز هسته ای ایران توسط اسرائیل "یک نوع............به شمار می رود.

7-کشوری که بتواند به همه ی تهدیدات داخلی یا خارجی در ابعاد مختلف، بر رضایت مردم پاسخگوباشد به .................رسیده است.

8-تقلید از مظاهر فرهنگی بیگانه می تواند نمونه ای از تهدید ........... باشد.

 9-ریشه ی اصلی گرایش به امنیت در ...........است.

10-مهمترین هدف ،در روابط بین المللی برقراری.................است.

11- فرمان تشکیل بسیج مستضعفین توسط ...............صادر شد.

12-حیثیت امروز نظام تا حد زیادی مدیون .................... و حضور همه جانبه مردم در آن بوده است.

13- تبیین وترویج ارزشهای انقلاب،تکلیف بزرگ ..............است.

14- نیروی محرکه ی بسیج ...............هستند

15-تحجر ومقدس نمایی جزء ....................بسیج است.

16- صدام در زمان شروع جنگ تحمیلی، اروند رود را..............نامید.

17- خرمشهر در عملیات غرورآفرین ...................آزاد شد.

18- بالاترین سلاح رزمندگان در جریان دفاع مقدس سلاح برنده ی ...................بود.

19-دفاع مقدس شکل نوین و جدیدی از نوع دفاع بود چون در این نوع دفاع ، سلاح و تجهیزات مدرن در مقابل ................بود.

20- درمنطقه عملیاتی مرصاد نیروهای ما با ........................در گیر شدند وآنها را شکست دادند.  

21-عملیات ......از سخت ترین عملیات دفاع مقدس بود.

22-جنگیدن انسان با دشمن بیرونی را جهاد...........میگویند.

23-کوچ کردن از محلی به محل دیگر برای انجام وظیفه دینی خود هجرت ........................... گفته می‌شود.

24-اردوی راهیان نور هجرتی  ...........است که می تواند ما را به هجرت .............برساند.

25-نزدیک ترین نقطه ی مرزی به شهر بصره در عراق ...............است .

26-مظلومانه ترین نوع شهادت ،شهادت در .......................بود.


27- درعملیات والفجر8 رزمندگان ایران،شهر........ عراق را گرفتند.


28- قبل آغاز جنگ نیزشهر ............... موردتجاوز دشمن قرار گرفته بود.


29- درهجرت  ............. انسان از هرگونه پلیدی و گناه دوری می کند وبه سمت خوبی ها می رود .

30-شهید والامقام حسین خرازی از منطقۀ مرزی ............... آسمانی شد.

31-  در جنگ نرم،کشور و جامعه ای که مورد تهاجم قرار می گیرد ............... نام دارد و مهمترین ابزار تأثیرگذاری ...................... هستند.

32-مهمترین هدف پدافند غیر عامل به حداقل رساندن  آسیبها در حوزه های ..............و............. و........است.

33-  فضای مجازی ، قدرت (واقعی – غیرواقعی) به بازیگران کوچک و کم اهمیت می دهد.

34-ارسال ویروس استاکس نت در سیستم انرژی هسته‌ای کشور یکی از نمونه‌های جنگ .................... است.

35-تدابیری که هرکشوری برای ناامیدکردن سایر کشورها از انجام سیاست های تهدیدآمیزشان به کار می برد..................نامیده میشود.

36-استفاده از انرژی الکترومغناطیس برای تشخیص بهره برداری واختلال درطیف الکترومغناطیس دشمن وجلوگیری از اقدامات مشابه آنها ...............نامیده می شود.

37- -مجموعه ا ی ازارتباطات که به وسیله رایانه ووسایل مخابراتی بدون مطرح بودن فضای جغرافیایی برقرار می شود...........گفته میشود.

38- -جنگ سایبری  به معنای تهاجم عمومی به.............یک کشوربااستفاده از روشهای نفوذ به رایانه ومحافظت از سیستمهای فناوری خودی است.

39-ام ابیها به معنی ...........است وبه ........گفته میشود.

40 -شهید..........پاوه رااز چنگال ضد انقلاب آزاد کرد.

41 - شهید چمران با طراحی احداث .........مانع سقوط شهر اهواز در ابتدای جنگ تحمیلی شد.

42 - اقتدار به معنای ..........................................است.

43- امام خمینی راه نجات از تحریم را...............................دانستند.

44- -برد مفید سلاح کلاشنیکف........متراست.

 45-  -کالیبر سلاح کلاشنیکف.............است.


** سوالات 4 گزینه ای

 1-  پیام دین اسلام به جهانیان........است و دردنیای امروزهم مهمترین هدف درروابط بین المللی حفظ وبرقراری ....... است.

الف- صلح  دموکراسی                ب- صلح  صلح       

ج- دموکراسی -  صلح                   د- دموکراسی  دموکراسی

2-  کدامیک از جملات زیر دربارۀ   دلایل افزایش نزاع و دشمنی در بین کشورها  نادرست است؟

الف- قدرتهای بزرگ مفهوم حقوق بشر و دموکراسی را به نفع خودشان تفسیر می کنند.

ب- زیاده خواهی قدرتهای بزرگ و عدم رعایت حقوق ملتها

ج- نابرابری اقتصادی در سطح عموم مردم جهان

د- خواست عموم مردم برای برقراری صلح و دوستی

3-دررسیدن به امنیت پایدار بر چه عاملی باید تکیه کرد؟

الف-پول            ب-نفت               ج-رضایت مردم            د-انواع سلاحهای جنگی

4-واژه بسیج در فرهنگ لغات به چه معنی می‌باشد؟

الف-آمادگی             ب- جهاد            ج-خودباختگی            د- الف و ب  

5-سادگی در همه امور نمایانگر کدام ویژگی تفکر بسیجی است:

الف-تواضع        ب-ظلم ستیزی            ج-زهدوقناعت           د-عدالت خواهی

6-عبارت "فزت ورب الکعبه "از امام علی ع بیانگر کدام ویژگی تفکر بسیجی است.

الف-زهد وقناعت          ب-تواضع وفروتنی            ج-شهادت طلبی           د-ظلم ستیزی

7-کدامیک تامین کننده عمده نیاز های اقتصادی صدام د رجنگ با ایران بودند:

الف-امریکا         ب-کشورهای اروپایی            ج-کشورهای حوزه خلیج فارس         د-روسیه

8-این سخن از کیست:"جنگ جنگ است وعزت وشرف ما در گرو همین جنگ است."

الف-امام خمینی "ره"      ب-شهید چمران            ج-شهیدرجایی              د-ایت الله خامنه ای

9-کدامیک از دلایل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر است:

الف-عدم معرفی وتنبیه متجاوز        ب-افزایش نیروهاوامکانات بعثی ها                

ج-عدم وجود امنیت در مرزها           د-  همه موارد

 10-  در ابتدای تصویب قطعنامۀ 598 ، ایران قطعنامه را نپذیرفت؛ زیرا :

الف- صدام به اندازۀ کافی گوشمالی و تنبیه نشده بود.

ب- مفاد قطعنامه نسبت به قبل تغییری نکرده بود.

ج- مسئولان کشور معرفی متجاوز را شرط اولیۀ اجرای سایر بندها می دانستند.

د- تغییرات در شرایط محیطی نبرد.

11-تهاجم دشمن پس از پذیرش قطعنامه (عملیات مرصاد) نشان داد که اگرما قدرت وتوان لازم برای دفاع ازکشورمان نداشته باشیم:

الف- قطعنامه های بین المللی از ما حمایت می کنند.

ب - نمی توانیم صرفاً با امید به قطعنامه های بین المللی به صلح برسیم.

ج- سازمان ملل با توجه به قوانین جهانی و حقوق بشر ،متجاوز را تنبیه می کند.         

د- هیچکدام

12-تغییراتی که در شرایطمحیطی نبرد باعث شد ایران قطعنمه 598 رابپذیرد چه بود؟

الف-تحریم تسلیحاتی علیه ایران                

ب-استفاده وسیع عراق از سلاحهای شیمیایی             

ج-ورود مستقیم امریکا به جنگ با حمله به سکوهای نفتی وساقط کردن هواپیمای مسافربری         

د-همه موارد

13-منطقه عملیاتی مرصاد در کجا قرار دارد؟

الف-آبادان           ب-فاو         ج-چهارزبر کرمانشاه               د-خرمشهر

14-کدامیک از دستاوردهای داخلی دفاع مقدس محسوب نمی شود:

الف تولد تفکر بسیجی             ب-کسب تجارب نظامی                     

ج-نقش آفرینی مساجد              د-بیداری اسلامی

15-کدامیک از موارد زیر از دستاوردهای بین المللی هشت سال دفاع مقدس می‌باشد.

الف) اعتماد به نفس و خودباوری     ب) کسب تجارب نظامی

ج) ترویج فرهنگ ایثار و شهادت       د)‌اثبات کار آمدی دین اسلام

16-شهیدمحمد جهان آرا در دفاع از کدام شهر به شهادت رسید؟

الف-هویزه         ب-پاوه             ج-خرمشهر        د-اندیمشک

17-نزدیکترین منطقه ی مرزی به بصره درعراق کدام است:

الف-هویزه           ب-شلمچه            ج- اهواز         د-سوسنگرد

18-عملیات های بیت المقدس وکربلای 4و5و8 درکدام محور صورت گرفت.

الف- خرمشهر         ب-شلمچه              ج- مهران       د- هویزه

19-کدام شهید نقش موثری در آزاد سازی بانه از چنگال ضد انقلاب وعملیات مرصاد داشت:

الف-صیاد شیرازی          ب-چمران          ج-خرازی           د-کلهر

20-در 15 خرداد سال63 مردم کدام شهر در هنگام راهپیمایی مورد هجوم هواپیماهای عراقی قرار گرفتند؟

الف-مهران          ب-گیلان غرب           ج-بانه              د-اسلام اباد

21-در تنگه چهار زبر کدام شهید نقش مهمی در شکست منافقین داشت؟

الف-چمران         ب-خرازی              ج-صیاد شیرازی         د-همت

22-چه گروهی تمام مجروحان بیمارستان اسلام آباد غرب را به شهادت رساندند؟

الف-ارتش بعث عراق       ب-منافقین         ج-دمکرات         د-کومله

 23-صدام اشغال کدام شهر را به عنوان الگوی پیروزی خود در جنگ مطرح کرد ؟

الف- طلائیه             ب- خرمشهر            ج-مهران            د- گیلان غرب

24شهید حسین خرازی در کدام عملیات وکدام منطقه به شهادت رسید؟

الف-کربلای 5- شلمچه                     ب-والفجر8-شلمچه         

ج-کربلای 5- طلاییه                        د-بیت المقدس-خرمشهر


25- در کدام عملیات رزمندگان شهر فاورا به تصرف در آوردند

الف-بیت المقدس        ب- مرصاد           ج-والفجر 8         د-کربلای

26-عملیات های بیت المقدس وکربلای 4و5و8 درکدام محور صورت گرفت.

الف- خرمشهر           ب-شلمچه               ج- مهران            د- هویزه

27-سه راه شهادت عنوان کدام یک از مناطق زیر است.

الف- هویزه           ب-اروند رود          ج-طلائیه              د- دوکوهه

28-کدام شهر در طول جنگ تحمیلی 4بار به اشغال نیروهای عراق در امد

الف- خرمشهر         ب-شلمچه               ج-مهران                د- هویزه

29-کدامیک در مورد جنگ نرم صحیح نیست

الف-از احساسات وعواطف جامعه هدف استفاده میشود.     

ب-از نقاط ضعف جامعه هدف استفاده میشود.

ج-با ایجاد شک وتردید شروع می شود .             

د-اثرات ان براحتی قابل جبران است.

30- در مورد "شیوۀ عمده تأثیرگذاری در جنگ نرم" کدام جمله  نا درست است؟

الف- ابتدا اخبار صحیح را مطرح می کنند تا جلب اعتماد کنند.     

ب- اطلاعات صحیح چتری برای اخبار خلاف است.

ج- برای حفظ ارتباط با مخاطب و ادامۀ تأثیرگذاری ،فقط اخبار صحیح را بیان می کنند.

د- موضوع نادرست را با تفسیر خود به عنوان کالای فرهنگی به کام مخاطب می ریزند.

 31-کدامیک از اهداف جنگ نرم محسوب نمیشود:

الف- کارامد نشان دادن نظام سیاسی        ب-تغییر فرهنگ جامعه

ج-ترویج روحیه بدبینی                       د-تلاش یرای بحرانی نشان دادن اوضاع کشور

32-بهترین پشتوانه ی سیاسی رای حکومتها چیست؟

الف-داشتن سلاح        ب-افکار عمومی       ج-قدرت اقتصادی     د-منابع نفتی

33-کدامیک  به معنای درخشنده وروشن است:

الف- فاطمه                    ب-زهرا               ج-طاهره             د-مرضیه

34-فاطمه به معنای چیست؟

الف –پرهیزگار           ب-درخشان            ج- قطع یاجداشده        د-پاک

35-شهید...................ستاد جنگهای نامنظم راتشکیل داد.

الف-صیادشیرازی        ب-همت                ج-خرازی              د-چمران

36-امام خمینی "ره"در مورد کدام شهید فرمودند:"اوبا سرفرازی زیست وباسرفرازی شهید شد وبه حق رسید."

الف-چمران             ب-همت          ج-خرازی             د-صیاد شیرازی    

37-کدامیک از شهدای زیر فرمانده لشکر امام حسین "ع"بودند:  

الف-مقدم پور           ب-همت         ج-خرازی             د-رستمی

38- کدام یک ازالقاب حضرت فاطمه از شهرت بیشتری  برخوردار است ؟

الف- صدیقه           ب- طاهره             ج- مبارکه            د- زهرا

39- این سخن درمورد کیست ؟

اوبا سرافرازی زیست وبا سرافرازی شهید شد وبه حق رسید.

الف- حسین خرازی            ب- شهید چمران     ب- مقدم پور      د-علی صیاد شیرازی

40-دلیل اینکه توسعه سیستم دفاعی دراولویت برنامه های کشورمان قرار گرفته چست؟

الف شعار دفاعی     ب- آیات قران       ج-راه نجات در خود اتکایی است      د-همه موارد

41-با توجه به آیه 60 سوره انفال از چه طریق به پیروزی دست مییابیم؟

  الف-دفاع قوی با تجهیزات در مقابل دشمن     ب-حمله به دشمن قبل از حمله دشمن

  ج- ترساندن دشمن                                 د-هیچکدام

42  -قرآن کریم در آیه 60 سوره انفا ل چه دستوری میدهد:

  الف-جمع آوری اسبان جنگی                    ب-جمع آوری جنگاوران

  ج-جمع آوری نیرووامکانات نظامی             د-حمله به دشمن قبل از حمله دشمن

43 -در آیه 60 سوره انفا ل منظور از قوه چیست؟

الف-هرگونه امکانات نظامی   ب- هرگونه امکانات غیرنظامی     ج-نیروی انسانی   د-همه موارد

44-اگر مردم وحکومت یکدیگررابپذیرند ومحترم بشمارندکدام ویژگی اقتدارمحقق میشود؟

الف-مشروعیت      ب- التزام طرفین      ج-تناسب فرهنگی         د-حقانیت

45-انتخابات نشانه ی کدام ویژگی اقتدار است؟

الف-مشروعیت    ب- التزام طرفین   ج-تناسب فرهنگی      د-حقانیت

 46-کدام نوع اقتدار زمینه تحقق سایر انواع رافراهم میکند؟

الف-سیاسی         ب-نظامی         ج-فرهنگی                   د-اقتصادی

47-جماران جزءکدام دسته تولیدات کشور است؟

الف-موشک          ب-ماهواره         ج- زیردریایی         د-ناوشکن

48-  در پانسمان و بانداژ یک زخم چه نکتۀ مهمی را باید رعایت کرد؟

الف- باند باید کاملا محکم و سفت باشد. 
 ب- قبل از بانداژابتدا باید خونریزی را با پانسمان کنترل کرد.                                        

ج- نوک انگشتان نباید از باند بیرون بیفتد.  

 د- هیچکدام


پاسخ کوتاه دهید:

1- -مقدار (عددی )مسافتی که گلوله کلاش طی کرد ه پس ازآن سقوط میکند.

2- -عملی در میدان تیر برای بدست آوردن دقت سلاح.

3-خاک جمع شده با ارتفاع 2متر مقابل نیروی خودی.


-هر یک از موارد ستون ب مربوط به کدامیک از موارد ستون الف است آنها را مشخص کنید.


    الف                                                         ب

ـ گرم شدن کره زمین                                1. امنیت جسمی و فردی

ـ حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس        2. امنیت شهری

ـ کاهش یافتن ایمنی بدن                             3  . امنیت جهانی

                                                         4. امنیت منطقه‌ای


   سؤالات تشریحی

1-سطوح امنیت رابه ترتیب نام ببریید وبگوییدکدامیک ازهمه مهمتراست؟

 2-امنیت شهری رابا ذکریک مثال توضیح دهید .

3-چه تفاوتی میان امنیت ملی وامنیت منطقه ای وجود دارد؟

-4اهداف اصلی امنیت ملی کدام است؟

 5-امنیت پایدارچیست وچراوجودآن لازمست؟           

6-شعار پیامیر هنگامی که پیروز مندانه وارد مکه شدند چه بود                                                                         

7- شعار"امروز روز رحمت است"ازچه کسی است؟هدف ازبیان آن چه بوده است؟توضیح دهید.

8- چراعلی رغم خواست همه مردم،جنگ ونزاع درجهان درحال افزایش است؟آیادراین شرایط صلح جهانی محقق میشود؟دلایل خودرابیان کنید.

9- کدام افراد در برخورد باتهدیدهای دشمن موفق ترند؟

10-آیادرشرایط کنونی  صلح جهانی محقق میشود؟دلایل خودرابیان کنید.

11-آیا به نظر شما حق وتو که قدرت‌های بزرگ جهانی ار از آن بهره‌مندند، می‌تواند صلح، دوستی و برابری حقوق انسان‌ها را به دنبال داشته باشد؟ چرا؟

12-  کلمه بسیج در فرهنگ لغت به چه معناست؟ بسیج در اندیشه مقام معظم رهبری رابازگو کنید.

13-از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در مورد وظیفه نهاد بسیج چه نتایجی گرفته می شود؟

14-اهداف بسیج مطابق  اساسنامه بسیج مستضعفین کدامند؟

15-بسیج مردمی در کشور ایران با سایر نقاط جهان را مقایسه کنید.

16- بسیج مستضعفین در چه تاریخی و با فرمان چه کسی تشکیل شد؟درچه تاریخی ارتش صدام به ایران حمله کرد؟

17- تفکر بسیجی را تعریف کنید و وی‍‍‍ژگیهای آن را نام ببرید:

18-منظور از حریت در عبادت که یکی از ویژگی‌های تفکر بسیجی می‌باشد چیست؟

19-در تفکر بسیجی حفظ و نگهداری انقلاب چگونه میسر خواهد بود؟آفات بسیج انقلاب را نام ببرید.

 20- یکی ازبیانات امام خمینی(ره) را درمورد بسیج بنویسید.

21- مأموریتهای بسیج دانش آموزی را نام ببرید.(3مورد)

22-نقش بسیج دانش آموزی پس از پایان جنگ تحمیلی را بنویسید؟

23-چرا عراق در 31 شهریور 1359 توانست به خاک کشور ما تجاوز کند؟(دو مورد)

24- در آغاز تهاجم نیرو های بعثی به کشور،صدام در نطق تلویزیونی خودچه کرد و چه گفت؟

 25-جنگ تحمیلی جگونه آغاز شد؟

26- متجاوزان بعثی در سالهای دفاع مقدس کدام قوانین بین المللی را زیرپا گذاشتند؟

27-برخی از دلایل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را بنویسید؟

28- دلائل مهم پذیرفته نشدن قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران چه بود؟

 29-علت اصلی صدور قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل کدام عملیات بود؟چرا؟توضیح دهید:

30- قطعنامه 598 در چه تاریخی تصویب شد و چه ویژگیهایی داشت؟چرا مسئولان کشوردر ابتدا  قطعنامه را نپذیرفتند؟

31- در چه تاریخی و به چه دلایلی قطعنامه 598 توسط مقامات کشورمان پذیرفته شد؟

32- الف-تهاجم مجدد پس از پذیرش قطعنامه 598 در چه زمانی ،توسط چه کسانی، در کدام عملیات و در کدام منطقه از کشور رخ داد و چگونه پایان پذیرفت؟

 ب- وقوع این عملیات چه عبرتی در پی داشت؟

33- دستاوردهای بین المللی هشت سال دفاع و پایداری کدامند؟(4مورد)

34-قضاوت شما در مورد 8 سال جنگ تحمیلی ایران وعراق چیست ؟

35-سه مفهوم مقدس که درقرآن توام با هم آمده اند نام برده ارتباط آنها را با هم بنویسید:

36-چگونه با هجرت صغری می توان به هجرت کبری رسید؟

37-شهیده سهام خیام در ایستادگی مردم کدام شهر نقش مهمی داشت؟

38-دونمونه از مردان بزرگی که در منطقه شلمچه به شهادت رسیدند را نام ببرید.

39-چهارمورد از دستاوردهای اردوی راهیان نور را بنویسید . 
3-40  مورد از کارهای برجسته ای که شهیدچمران درطی سالهای دفاع مقدس انجام داد نام ببرید.

41- جهت یابی به کمک ماه را به طور کامل توضیح دهید. 

42 - اگر فاصلۀ دو نقطه روی نقشۀ توپوگرافی با مقیاس 20000/1  برابر با 8 سانتیمتر باشد، فاصلۀ حقیقی دو نقطه روی زمین را به دست آورید.

 43 -2 مورد از مصادیق پدافند غیرعامل را ،در اقدامات پیامبرگرامی اسلام درهجرت از مکه به مدینه، نام ببرید.

44-پدافند عامل را با پدافند غیر عامل مقایسه کنید.

45-تفاوت جنگهای گذشته باجنگهای جدید در چیست؟

46- پیامبر چه روش‌هایی را در هنگام هجرت خود از مکه به مدینه استفاده کردند که امروز به عنوان پدافند غیر عامل حساب می‌شود؟ (دو مورد)

47- سه مورد از ویژگی‌های فضای سایبری را بنویسید.

48- با توجه به فضای سایبر و امکانات کشورهای سلطه گر وظیفه ما در برابر این کشورها چیست؟

49-چگونه می توانیم در فضای سایبر نفش مفیدی داشته باشیم؟

50- چرا شهید ناهید فاتحی سمیه کردستان لقب گرفته است؟

51- از فعالیتهای شهیدخرازی دومورد رابنویسید.

53-چهار مورد از تولیدات داخلی را که مظهراقتداردفاعی کشوراست،بنویسید.

54-از فعالیتهای شهیدچمران چهارمورد رابنویسید.

55 -به چه دلیل توسعه سیستم دفاعی ونظامی دراولویت اقدامات کشورقرارگرفته است؟

56 -با ارزشترین نوع اقتدار کدام است وعلت ان چیست.

57-شعار دفاعی ماچیست؟

58-سیاستهای دفاع کشور مابر چه محورهایی استوار است؟

59- هشت سال دفاع مقدس در اقتدار دفاعی کشور چه نقشی داشت؟

60 -مشهورترین لقب حضرت فاطمه(س) چیست؟ معنای آن را بنویسید و بگویید چرا ایشان را به این لقب می نامیدند؟

61- حضرت محمد در مورد نام گذاری حضرت فاطمه (س) چه فرمودند؟

62-مهمترین ویژگیهای اقتدار کدامند؟

63-هدف اصلی تولید سلاح در غرب چیست؟

64-چرادر جنگهای نسل چهارم تسلط فیزیکی اهمیت زیادی ندارد؟

65-پدافند غیر عامل چه آثار ونتایجی دارد؟

66-اهداف عمده ی جنگ الکترونیک کدامند؟(3مورد)

67-اگر امشب شب 21ماه قمری باشد قوس خارجی ماه به چه سمتی است؟(با رسم شکل )

68- اگر فاصله دو نقطه درروی نقشه نظامی 4سانتیمتر بوده ومقیاس نقشه 0/00002باشد،فاصله حقیقی این دونقطه چند متر است؟

69-چگونه میتوان به کمک یک چوب نیم متری دریک روز افتابی جهت را تشخیص داد؟

70-چگونه بوسیله ی سایه اجسام میتوان جهت یابی کرد؟

71-چگونه به کمک ستارگان دب اکبر میتوان جهت یابی کرد؟

72-کاربرد تخمین مسافت در میدان جنگ چیست.

73-باز وبسته کردن اسلحه چه ضرورتی دارد؟

74-قلق گیری چگونه انجام میگیرد؟


مجموعه 100تست از کتاب دفاعی

درس اولامنیت پایدار

1- کدام سطح امنیت اهمیت بیشتری دارد؟

الف) خانوادگی                ب) جهانی                   ج)  ملی                 د) منطقه ای

2- ریشه اصلی گرایش به امنیت راباید در چه چیزی جستجو کرد؟

الف ) فطرت انسان           ب) قانون                   ج ) جامعه                د)  فرهنگ

3- هجوم همه جانبه ی سلطه گران به فرهنگ وارزش های

دینی کشور ما به عنوان ............ به شمار میرود.

الف ) تهاجم                  ب)  حمله                  ج )  حمله غیرنظامی      د)  تجاوز

4- در دنیای امروز مهم ترین هدف در روابط بین الملل ................  است.

الف) شکست تروریسم      ب) اتحاد وهمبستگی  

   ج)  تحقق دموکراسی     د)  حفظ وبرقراری صلح

5- درمواجهه باتهدید کدام مورد صحیح است ؟

الف) بزرگ شمردن دشمن   ب) تصور واقعی از دشمن 

ج) کوچک شمردن دشمن د) پذیرش شکست همه جانبه دشمن

6- چراصلح جهانی به معنای واقعی آن دورازدسترس است؟

الف ) جمعیت زیادکره ی زمین     ب) عدم تفاهم ودوستی بین کشورها

  ج) زیاده خواهی قدرتهای بزرگ    د) پیجیده بودن  روابط بین الملل 

 

درس دوم"بسیج حافظ انقلاب اسلامی"

7-کدام مورد درخصوص بسیج دراندیشه ی امام خمینی مطرح شده است؟

الف ) شجره ی طیبه            ب) مدرسه ی عشق        

   ج)میقات پابرهنگان             د) همه ی موارد

8-  طبق اساسنامه ی بسیج مستضعفین کدام مورد از اهداف بسیج است؟

الف ) نگهبانی ازانقلاب        ب) تقویت بنیه ی دفاعی   

   ج) همکاری بانیروهای مسلح         د) همه ی موارد 

9- درتاریخ 5 آذر 1358 کدام رویداد مهم اتفاق افتاد؟

الف )  حمله ی عراق به ایران          ب) تشکیل بسیج    

  ج) آزادسازی خرمشهر           د)شکست حصر آبادان

 

10- این سخن ازکیست ؟ " حیثیت امروز نظام تا حد زیادی مدیون بسیج

وحضور همه جانبه ی مردم درآن بوده است ."

الف)مقام معظم رهبری           ب) امام خمینی    

   ج) شهیدچمران                  د) دکتربهشتی

11-الگوگیری بسیجیان از فرموده ی معروف امام علی (ع)

""فزت ورب الکعبه " بیانگر کدام ویژگی تفکر بسیجی است ؟

الف) شجاعت ودلاوری                ب) عدالت خواهی       

    ج)شهادت طلبی عاشقانه        د) ایمان واخلاص

12-طبق اساسنامه ی بسیج مستضعفین کدام موردازاهداف بسیج نیست؟

الف) نگهبانی ازانقلاب          ب)  تقویت بنیه ی دفاعی   

     ج) حمایت از احزاب وگروهها      د) کمک به مردم در حوادث غیرمترقبه

13- مهترین نیروی محرکه بسیج چیست.

الف) مردم             ب) قانون اساسی     

      ج) ارتش جمهوری اسلامی            د) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

14- آنچه  بسیج را درکشور ایران اسلامی باسایر نقاط جهان متفاوت میکند

کدام مورد است؟

الف) ایمان به خدا          ب) وحدت ویکپارچگی     

    ج ) اطاعت از ولایت           د) همه ی موارد

15- واژه ی" تفکربسیجی  "   اولین بار توسط چه کسی به کار گرفته شد؟

 الف) امام خمینی        ب) مقام معظم رهبری     

     ج) امام علی (ع)                   د) پیامبراکرم(ص)     

16-دردیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری بسیج چه نهادی است؟

 الف)نهادسیاسی           ب) نهاد نظامی             

    ج) نهاد اجتماعی                د) نهادفرهنگی

17-این سخن ازکیست؟ " بسیجی بودن مایه ی سرافرازی

وسربلندی پیش پروردگاراست."

الف) امام خمینی           ب) مقام معظم رهبری        

   ج) شهید همت               د) شهیدصیادشیرلزی

درس سوم"حماسه هشت سال دفاع مقدس"          

18- کدام مورد  ازدلایل ادامه ی جنگ پس از فتح خرمشهر نیست؟

الف) هیچ پیشنهادصلح واقعی ارایه نشده بود        

     ب) تاکید ایران به شناسایی متجاوز         ج) تحت اشغال بودن شلمچه طلاییه

د) عدم اعتماد به نفس وقدرت درنیروهای عراق

 

19- کدام عملیات یک هفته پس از پذیرش قطعنامه بین نیروهای سپاه

ومنافقین درغرب کرمانشاه اتفاق افتاد؟

الف)کربلای5      ب) مرصاد           ج) کربلای 4       د)بیت المقدس

20- سخن مقام معظم رهبری راکامل کنید " جنگ ما از اول به صورت ... شروع شد."

الف ) اجبار          ب) حمله         ج) دفاع          د) نظامی

21- کدام جمله صحیح نیست ؟

الف ) سلطه کران جهانی مانع شعله ور شدن جنک ایران وعراق شد

ب) برخی از کشورهای اروپایی صادر کننده اسلحه به عراق بودند

ج) برخی از کشورهای حوضه ی خلیج فارس تامین کننده ی نیازهای عراق بودند

د) هدف سلطه گران شکست انقلاب ودست یابی به منابع بود

22- کدام یک از عملیاتهای زیر عراق وقدرتهای استکباری را به فکر اصلاح قطعنامه ی 598انداخت؟

الف) مرصاد       ب) کربلای 5        ج) بیت المقدس        د) طریق القدس

23- کدام مورد از دلایل پذیرش قطعنامه ی آتش بس توسط ایران نبوده است؟

الف ) بهبود مفاد قطعنامه درمقایسه با قطعنامه های قبلی  

       ب) وضعیت اقتصادی کشور وفشاربرمردم

ج) کم شدن نیروهای بعثی عراق     د) اهمیت بازسازی کشور وحفظ سرمایه ها

24- کدام مورد باعث اثبات حقانیت ومظلومیت ایران در جهان شد؟

الف) دفاع قهرمانانه ملت ایران            ب)  تجاوزصدام به کویت پس از صلح با ایران

ج) بیداری اسلامی                              د)اعتماد به نفس وخودباوری

25- مسًولان کشور ما شرط اولیه ی پذیرش قطعنامه 598 راکدام مورد میدانستند؟

الف) آزادسازی اسرای کشور                      ب)به رسمیت شناختن نظام جمهوری اسلامی

ج) بازگشت به مرزهای بین المللی             د)متجاوز شناخته شدن صدام

26- کدام مورد ازدستاوردهای بین المللی هشت سال دفاع مقدس نیست؟

الف ) کسب تجارب نظامی       ب) تضمین استقلال کشور

  ج) اثبات کار آمدی  دین اسلام         د) تولد شیوه ی نوین دفاعی                

درس چهارم" آشنایی بایادمان های دفاع مقدس"

27- کدام سه مفهوم در قران به صورت توام آمده است؟

الف) هجرت ،جهاد ،دفاع         ب) ایمان ،دفاع ، شهادت

    ج) هجرت ، جهاد ، شهادت        د) ایمان،هجرت ، جهاد

28- نبرد با نفس ودشمن درون همان ...........   است.

الف )جهاد اکبر     ب) جهاداصغر      ج) هجرت کبری        د) هجرت صغری

29- کدام مورد در مورد اردوی راهین نور صحیح است؟

الف ) هجرت کبری است      ب) هجرت صغری است    

ج) هجرت صغری است که می تواند به هجرت کبری بیانجامد    د)هیچکدام

30-کدام مورد از دستاوردهای اردوی راهیان نور می باشد؟

الف) آشنایی نسل جوان با بخشی از تاریخ انقلاب         ب) درک ارزشهای انقلاب 

    ج)تقویت روحیه جهادی    د) همه ی موارد

31-"فرمانده شهید سپاه پاسداران خرمشهر "در زمان اشغال این شهر

کدام یک از شهدای والامقام بوده است؟

الف) شهیدحسین خرازی     ب) شهیدمحمدجهان آرا    

ج)  شهیدابراهیم همت        د) شهیدحمیدباکری

32-اشغال خرمشهر چه مدت طول کشید؟

الف) یکسال                   ب) دوسال                  ج)578روز           د)598 روز

33 –کدام یک ازعملیات های زیربه آزادسازی خرمشهر منجرشد؟

الف) کربلای 5         ب) طریق القدس                ج) بیت المقدس               د) رمضان

34-شهیدحاج حسین خرازی  در منطقه ی ............... به افتخار شهادت نایل گردید.

الف) شلمچه          ب) طلاییه                ج) هویزه                 د) دوکوهه

35- طلاییه یاداور شهادت کدام یک از بزرگ مردان دفاع مقدس است؟

الف)شهید ابراهیم همت    ب) شهید صیاد شیرازی      ج) شهید حمیدباکری       د) الف وج

36-کدام مورد باعث خروش مردم هویزه وایستادگی آنها دربرابردشمن شد؟

الف )مقاومت دانش آموز شهید"سهام خیام "    ب) فرماندهی شهید علم الهدی

     ج) مقاومت دانشجویان پیرو خط امام   د) سخنرانی روحانیون

       

37- تصرف شهرفاو درکدام یک از عملیاتهاانجام شد؟

الف)بیت المقدس     ب) والفجر8        ج) کربلای 5    د)رمضان

38- "ازتوابع استان ایلام است وچهار بار به اشغال نیروهای بعثی درآمد". 

الف)شهر بانه     ب) اندیمشک       ج) مهران             د) گیلان غرب

39-کدام سرداررشیددر سال 1378 به دست منافقین کوردل

درلباس مامور شهرداری به شهادت رسید؟

الف) حاج ابراهیم همت      ب) شهیدحسین علم الهدی      

ج) حاج حسین خرازی          د) شهید علی صیاد شیرازی

40- آیه 12 سوره طه "فاخلع نعلبک انک بالواد المقدس طوی " بیانگر

کدام مورد از آداب سفرراهیان نور میباشد؟

الف) خواندن زیارت      ب) نمازاول وقت    

ج) وضوداشتن در مزار شهدا         د)پابرهنه بودن در مزارشهدا

درس پنجم "جنگ نرم"

 41- درجنگ نرم درابتداچگونه اعتمادمخاطبان را به دست می آورند؟

الف) ازراه نمایش فیلمهای مهیج     ب) از راه نشرمواردی از اخبار صحیح

    ج) ازطریق صحبت با مردم    د) ازراه شناخت روحیات مردم

42-آغاز جنگ نرم از چه زمانی بوده است؟

الف) پس از فروپاشی شوروی     ب) پس از پایان جنگ جهانی اول

      ج) ازقرن نوزدهم          د) اززمان انقلاب اسلامی

43-جنگ سرد ترکیبی از ............  و.............  بوده است.

الف) جنگ سخت و جنگ نرم      ب) جنگ سفید وانقلاب مخملی 

  ج) جنگ روانی وجنگ سفید    د) انقلاب رنگی وجنگ سرد

44-جنگ نرم به کدام یک از عوامل قدرت ملی خدشه وارد میکند؟

الف قدرت سیاسی       ب) منابع اقتصادی       ج)قدرت نظامی        د) روحیات مردم

 45- کدام مورداز ویژگی های جنگ نرم است؟

الف) بادوام است     ب) پرتحرک است      ج) تردیدآفرین است      د) همه ی موارد

46- درجنگ نرم هدف از کاربرد تهدید چیست؟

الف) فروپاشی نظام سیاسی    ب) تهدید نظام امنیتی 

  ج)تغییر باورها واعتقادات   د) تهدید منابع مالی

 

47- تفاوت عمده جنگ سخت و جنگ نرم در" نوع عکس العمل" چیست؟

الف ) درجنگ نرم همراه با واکنش است                              ب) درجنگ نرم محسوس است  

   ج) درجنگ نرم نامحسوس است                                   د) درجنگ سخت بدون واکنش است

48- برای مقابله با جنگ نرم وحدت وانسجام باید حول کدام محور باشد ؟

الف) اعتقادات دینی       ب) قانون اساسی      ج) رهبری نظام      د) ب وج صحیح است

49- درمقابله باجنگ نرم نسبت به پیام رسانه چه نوع مواجهه وبرخوردی لازم است؟

الف) برخورد گزینشی    ب) برخوردمنطقی    ج) برخورد انتقادی    د) تمام موارد صحیح است

50- منظور از تبلیغات سیاه چیست ؟

الف)بازی های مخرب رایانه ای    ب) موسیقی های تند وبی محتوا  

ج) شایعه پراکنی      د) تحلیل های اغراق آمیز

درس ششم "پدافندغیرعامل"

51- منظور ازنسل چهارم جنگها کدام مورد است؟

الف) جنگهای با سلاح گرم        ب) جنگ الکترونیک          

ج) جنگ با ماشینهای جنگی      د) جنگ های هوایی ودریایی

52-هدف اصلی در جنگ های جدید چیست ؟

الف) تصرف خاک     ب) دسترسی به منابع          

ج) تسلط فیزیکی             د) جابه جایی حکومتها

53- مهمترین هدف پدافند غیرعامل به حداقل رساندن آسیبها درکدام سه حوزه می باشد؟

الف )تاسیسات ،تجهیزات ،نیروی انسان          ب) فرهنگ، دین ،منابع مالی

ج) اقتصاد،سیاست، فرهنگ                          د) اخلاق ، حکومت، فرهنگ

54- کدام جمله درمورد پدافندغیرعامل صحیح نیست؟

الف ) امری فطری است      ب)پاسخ گوی تهدیدات مدرن است  

  ج) عمدتا متکی برتجهیزات جنگی است    د)درایجاد بازدارندگی موثر است

55-خداونددر" آیه 60 سوره انفال "به کدامیک از اهداف آمادگی

داشتن اشاره ی بیشتری میکند؟

الف ) فریب دشمن       ب) شناخت دشمن            

ج) دورکردن دشمن        د)ترساندن دشمن

56- مهمترین عامل بازدارندگی دشمن کدام مورد است؟

الف) تشخیص وشناخت دشمن       ب) فرهنگ سازی   

ج) توان ایستادگی ومقاومت مردم       د)  نحوه حکومت

57- کدامیک از جنگهای زیر می تواند آسیب جدی به مراکز مخابراتی وارد نماید؟

الف) جنگ نرم          ب) جنگ الکترونیک       ج) جنگ نظامی        د) جنگ سخت

58- ویروس "استاکس نت " باعث اختلال در کدامیک از مراکزکشورشد؟

الف) مخابرات       ب) شبکه های تلویزیونی    

  ج) شبکه های انتقال نیرو          د) انرژی هسته ای

59- آیه 249 سوره بقره "کم من فًئة قلیله غلبت فئةکثیره"

مشوق ما برای کدام مورداست؟

الف) استقامت وپایداری دربرابرفناوری پیشرفته کشورهای سلطه گر  

      ب) ایجادتعادل برای بخشهای مختلف جامعه

ج) ایجادتوانایی برای تداوم تولید اقلام ضروری جامعه

      د) ساخت زیرساختها جهت مبارزه با دشمنان

60- کدام مورد ار ویژگی های فضای سایبری نمی باشد؟

الف) دادن قدرت غیرواقعی به بازیگران کوچک     

  ب) وارد کردن آسیبهای جسمی وفیزیکی

ج) نامشخص بودن سرزمین ،مکان وموقعیت جغرافیایی              

  د) عدم استفاده از ابزارجنگی

  درس هفتم "اسوه های صبر ومقاومت"

61- "زهرا" درلغت به چه معناست ؟

الف) پاکدامن                    ب) پرهیزگار                ج) درخشنده               د)بردبار

62- به گفته پیامبر (ص) علت نامیدن فاطمه (س) به این نام کدام مورد است ؟

الف) صبر واستقامت ایشان         ب) بریدن ودورشدن از آتش دوزخ  

   ج) رعایت عفاف وپاکدامنی      د)فروغ تابان معرفت

63- "سمیه کردستان" لقب کدام یک از شیرزنان دوران انقلاب وجنگ می باشد؟

الف) سهام خیام            ب) مریم فرهانیان      

   ج) مرضیه حدیدچی          د) ناهیدفاتحی کرجو

64- این سخن امام خمینی درباره کدام شخصیت برجسته انقلاب است؟

"اوباسرفرازی زیست وبا سرفرازی شهید شد وبه حق رسید."

الف) شهید دکتر چمران       ب) شهید دکتر بهشتی     

   ج) شهید دکترمطهری         د) شهید دکتر مفتح

 

65- چه عاملی باعث قطع شدن بورسیه تحصیلی دکترچمران

درآمریکاازسوی رژیم شاه شد؟

الف) کمک به امام موسی صدر    ب) رفتن به جنوب  لبنان      

ج) تاسیس انجمن اسلامی         د) شرکت در جلسات درس دکترمطهری

66- شهید دکترچمران در کدام سرزمین آسمانی به دعوت حق

لبیک گفت وبه فیض شهادت نائل گردید؟

الف) دهلاوبه         ب)طلاییه           ج) هویزه          د)شلمچه

67- "مردی که با یک دست از آسمان بالا رفت." در وصف کدامیک

از غیورمردان دفاع مقدس گفته شده است؟

الف) شهیدابراهیم همت          ب) شهید صیاد شیرازی 

       ج) شهیدمرتضی آوینی            د) شهید حسین خرازی

68- کدام تدبیر نظامی باعث آزاد سازی شهربستان شد؟

الف) حمله شبانه       ب) دورزدن ومحاصره دشمن         

ج) عبور از موانع سخت         د)حمله هوایی

69- سردارشهید حسین خرازی در عملیات ...... ودرمنطقه ......  به شهدای کربلا پیوست.

الف) فتح المبین – هویزه        ب) خیبر- شلمچه  

    ج) کربلای5 – شلمچه         د) بیت المقدس – خرمشهر

70- شهیدخرازی در وصیت نامه خود مردم رابه ............... توصیه کرده است.

الف) زنده نگهداشتن یاد شهدا      ب) پشتیبانی از ولایت فقیه 

      ج) ادامه دادن راه شهدا              د) مقابله باتوطئه های دشمنان

درس هشتم  اقتداردفاعی

71- درفرهنگ انگلیسی آکسفورد اقتدار به چه معنی می باشد؟

الف) تواناشدن                ب) قدرت به رسمبت شناخته شده 

           ج)  حق فرماندهی یاارائه تصمیم نهایی           د)توانمندی

72- تفکر امام خمینی ورهبر معظم انقلاب مبنی براینکه "

خودراخدمتگزار مردم میدانند"بیانگرکدام وبژگی اقتدار می باشد؟

الف)التزام طرفین           ب)  مشروعیت            

  ج)تناسب فرهنگی                     د) حقانیت      

73- افتخار جمهوری اسلامی به حمایت از مظلومان ودشمنی

با ظالمان نشان دهنده کدام ویژگی اقتدار می باشد؟

الف) مشروعیت           ب) التزام طرفین            

ج) حقانیت                     د)تناسب فرهنگی

74- باارزش ترین نوع اقتدار کدام مورد است ؟

الف) اقتدار سیاسی       ب)اقتدار نظامی      

   ج)اقتداراقتصا دی                 د)اقتدار فرهنگی     

 

75- کدام فرهنگ درمواجهه با فرهنگهای دیگر احساس ضعف نمی کند؟

الف) مبتنی برارزشهای الهی باشد         ب) متکی برتعقل وتفکرباشد     

  ج) همراه بااخلاق وعمل صالح باشد     د) تمام موارد

76- مهم ترین نقش دفاع مقدس در اقتدار دفاعی کشور چه بوده است؟

الف) کسب تجارب       ب) افزایش توان دفاعی    

ج) ترس دشمنان وبازدارندگی آنان       د)تولید تجهیزات دفاعی

77-از نظرمقام مغظم رهبری هدف اصلی از تولید سلاح در ایران چیست؟

الف)دفاع در مقابل دشمنان     ب) ایجاد ترس دردشمنان   

   ج) توسعه وپیشرفت          د) رصدکردن توطئه های دشمنان

78-کدام ارگان نظامی در خط مقدم عرصه سازندگی وعمران کشور قرار دارد؟

الف) بسیج         ب) قرارگاه خاتم الانبیا         ج) ارتش            د)نیروی انتظامی

79- ناوشکن ایرانی که مظهر اقتدار نیروی دریایی است چه نامیده شده است؟

الف )جماران     ب)فجر        ج) امید        د)ظفر

80- مقام معظم رهبری کدام نهادرا نزدیک تردن به آحاد وتمایلات واحساسات مردم میداند؟

الف) سپاه پاسداران         ب) بسیج           ج) نیروی انتظامی         د) ارتش جمهوری اسلامی

درس نهم "مهارتهای فردی دردفاع ورزم

81- عمده تربن تفاوت کوه وتپه درچیست؟

الف) نوع عارضه       ب)ارتفاع       ج) دخالت انسان     د)نوع جنس زمین

82- نام دیگر" هور "چیست؟

الف) مانداب           ب) خاکریز         ج) باتلاق        د) رود

83- ارتفاع یک خاکریز باید حداقل چند متر باشد؟

الف)3متر            ب) 4متر           ج) 2متر             د)1متر

84- علت تشکیل هور کدام مورداست؟

الف) بارندگی        ب) نفوذ پذیری خاک        

ج) نفوذ ناپذیری خاک         د) وجود نیزارها

85-وقتی به سمت جنوب ایستاده باشیم دست راست ما به کدام سمت است؟

الف) شمال           ب) جنوب           ج) مشرق           د)مغرب

86- در ایران درهنگام ظهر خورشید در سمت ......   قراردارد؟

الف) شمال          ب)جنوب            ج) مشرق            د)مغرب

87- صورت فلکی "دب اکبر" شامل چندستاره است؟

الف) 7ستاره       ب) 8ستاره       ج) 9ستاره       د) 6ستاره

88- اگرستاره وسط ذات الکرسی را.......برابر درمسیر مستقیم

ادامه دهیم به ............می رسیم.

الف) 3- دب اکبر         ب) 5- دب اکبر    

   ج) 3 – ستاره قطبی        د) 5 – ستاره قطبی

89- درنیمه اول ماه قمری سمت محدب ماه به کدام سمت است؟

الف) شمال           ب) جنوب           ج) مشرق           د)مغرب

90- درنقشه ای به مقیاس1:400000 ، فاصله دو نقطه الف وب 9 سانتی متر است

، فاصله حقیقی این دونقطه چند کیلومتر است?

الف) 3600000             ب)36000           ج) 360           د) 36

91-به عملی که قبل از تیراندازی برای به دست آوردن دقت سلاح انجام میشود ،چه می گویند؟

الف) تخمین مسافت           ب) تنظیم درجه   

       ج) قلق گیری             د) عیب یابی سلاح

درس دهم آشنایی با حوادث وکمک های اولیه

92- بهترین مکان برای گذاشتن لوازم سنگین وموادشیمیایی

خطرناک در آزمایشگاه یا کارگاه کجاست؟

الف) طبقات بالا        ب) طبقات پایین         ج) در گوشه آزمایشگاه          د) در زیرمیز

93- شماره تلفن 147 مربوط به کدامیک از مراکز امدادی وامنیتی میباشد؟

الف) آتش نشانی       ب) اورژانس          ج) نیروی انتظامی              د) هلال احمر

94-سه عامل لازم برای ایجاد آتش کدامند؟

الف) گرما ،ماده سوختنی ، اکسیژن                                  

  ب) حرارت ، ماده سوختنی ، گرما

ج) اکسیژن، ماده سوختنی، هوا     

    د)    گرما،ماده آتش زا، حرارت

95- بهترین روش برای حرکت درمحیط پرازدود وگازهای سمی چیست؟

الف) سینه خیز               ب) دویدن        

     ج) به حالت نشسته                   د) خوابیده به پشت

96- بهترین روش برای کنترل خونریزی خارجی کدام است؟

الف ) فشار مستقیم               ب) گرفتن نبض   

     ج) بالا نگه داشتن عضو          د)الف وج

97- ترکاندن تاولها در عضوی که دچار سوختگی شده است چه خطری دارد؟

الف) درد رابیشترمیکند        ب) خطر عفونت را بیشتر می کند 

   ج) جای زخم می ماند          د) باعث تورم میشود

98- وقتی سراستخوان شکسته اززخم بیرون زده است

اولین و بهترین کار امدادگرچیست؟

الف) جا انداختن شکستگی        ب) فروبردن آن به درون زخم  

    ج) پانسمان وباند پیچی         د)آتل بندی 

99-روش حمل مصدوم به روش "کول کردن "برای چه مصدومانی مناسب است؟

الف) بیهوش        ب) مصدومی که آسیب اسکلتی دارد  

      ج) مصدومان سبک وبه هوش         د) تمام مصدومان           

100- بستن مچ دستهای مصدوم وحمل او در چه مواردی مناسب نیست؟

الف) حمل برای مسافت طولانی            ب) آسیب اسکلتی     

        ج) بیهوش بودن مصدوم               د)الف وب