بسمه تعالی

دومین مجمع گروه آمادگی دفاعی  با موضوع             «آسیب های فضای مجازی»


زمان برگزاری :چهارشنبه  96/11/25ساعت 3الی 5 بعد ازظهر

مکان :دبیرستان دخترانه کاردان پور،میدان قدس ابتدای خیابان سروش

سخنران :کارشناس آسیب های اجتماعی وفضای مجازی آقای ابراهیم مهرانی 

گروههای شرکت کننده:علوم اجتماعی دوره اول ودوم-روانشناسی -تفکر وسواد رسانه

از همه دبیران گروه دفاعی دعوت می شود دراین گردهمایی حتما شرکت کنند.....