بسمه تعالی 

سومین مجمع دبیران دفاعی در روز شنبه 97/2/8


 با حضور رئیس ناحیه 4 آقای کمال وسخنراتی دکتر چراتی ومختاری 


 دربا ره نحوه طراحی سوالات وتحلیل آزمون 


مکان :مرکز گروههای درسی چمران 


حضور گرم شما مایه امتنان ماست