به نام آنکه می آموزدمان تا به آموزگارمان احترام بگذاریم

راه معلم که همان راه نبوت بود 

            درس معلم همه اش مهر و محبت بود

گفتن از کسیکه که خود گویا بلیغ ترین سخن آفرینش است؛ راهنما و چراغ راه رسیدن است ؛ 

بسی سخت تر از تصورمان است, 

پس فقط می گویم معلم عزیزم ترا سپاس که راهم نمودی تا در راه نمانم و دستم گرفتی تا در راه نیفتم  

و آموختیم که آموختن هدف نیست بل وسیله ای است برای صعود از هبوطی که تجسم جهلمان ابلیس برایمان رقم زد 

و می ستایمت چون ستایشت ستودن آگاهیست و خدا آگاهی است که آگاهان را دوست دارد 

روزت که نه تمام ایام به نام توست امروز را بهانه کردم تا بگویم 

معلم روزت مبارک . 

جمالی