بسمه تعالی
اطلاعیه
متن اطلاعیه دبیر خانه راهبری کشوری درس آمادگی دفاعیقابل توجه سرمربیان و سرگروه های آمادگی دفاعی استان ها
ودبیران محترمبا احترام به اطلاع میرساند بخش عملی آمادگی دفاعی
پایه نهم در نیمه دوم سال
به صورت اجرای برنامه عملی یک روزه توسط سازمان
بسیج دانش آموزی در سراسر کشور انجام خواهد شد.
 بدیهی است هشت نمره بخش عملی نیز توسط سازمان
بسیج دانش آموزی
به آموزشگاه ها ارسال خواهد شد.
دستوورالعمل اجرای بخش عملی پایه نهم قبلا توسط ستاد
سازمان بسیج دانش آموزی ابلاغ شده است.